gallery/logo1
gallery/name
Sakegaon, Tal. Bhusawal, Dist. Jalgaon, Maharashtra,425201

Purva Khandesh Kushtha Seva Mandal Sanchalit

Purva Khandesh Kushta Seva Mandal Sanchalit

“Chaitanyavan”, N.H.No. 6, A/p. Sakegaon, Tal. Bhusawal, Dist. Jalgaon,
(Maharashtra), 425201, Ph. (02582)255009, Fax. 02582-255025
email : ayurvedchaitanya@yahoo.in

Hospital : Jamner Road, Bhusawal, (02582) 240661, 240861

 

Chaitanya Ayurved Mahavidyalaya